Streššné okná Core

Exkluzívny dizajn strešných okien poskytuje o 10% vyššiu intenzitu presvetlenia.
Strešné okná CORE

Streššné okná Duro

Plastové strešné okná DURO, vynikajú svojou odolnosťou
voči nepriaznivým poveternostným vplyvom.
Strešné okná DURO

Odľahčené strešné okná BASE so špeciálnym zúženým profilom.
Strešné okná Base
Streššné okná Rooflite
Kúpou strešného okna RoofLITE získate výrobok z najkvalitnejších materiálov
s neuveriteľne dlhou 10 ročnou zárukou.
Strešné okná Rooflite

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri nákupe v internetovom obchode stresneokna.com (IČ: 70003122, Rejhotice 111, Loučná nad Desnou 78811). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade so zákonmi Českej republiky. Vzťah spotrebiteľa a predávajúceho, ak v obchodných podmienkach nie je stanovené inak, sa riadi zákonom č. 40/1964 Sb. (Občiansky zákonník) a zákonom č. 634/1992 Sb. (O ochrane spotrebiteľa). Vzťahy iného charakteru než spotrebiteľ a predávajúci, ak v obchodných podmienkach nie je stanovené inak, sa riadia zákonom č. 513/1991 Sb. (Obchodný zákonník). Všetky uvedené zákony sú vrátane neskorších predpisov, zmien a doplnkov.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, o dielo, prípadne iné zmluvy ak sú zmluvnými stranami spotrebiteľ a dodávateľ alebo predávajúci.
Dodávateľ alebo predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej činnosti. Je to osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
Kupujúci alebo spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby za iným účelom než na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kupujúci nie spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená doručením záväzného súhlasu kupujúceho s jeho návrhom objednávky, teda záväzným potvrdením predávajúceho. Doručením vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

Informácie o kúpnej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Kupujúci je pred spravením objednávky upozornený na obchodné podmienky a reklamačný poriadok. Obchodné a reklamačné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú priamo dostupné na webových stránkach všetkým používateľom. Zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku. V prípade potreby je možné uzavrieť zmluvu i v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného plnenia a nie je poskytnutá tretím osobám. Kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú jasne včlenené do objednávajúceho procesu a kupujúci má pred dokončením objednávky možnosť znovu ju skontrolovať a upraviť.

Objednávka

Možnosti vykonania objednávky

 • on-line na webových stránkach stresneokna.com
 • e-mailom: zaslaním objednávky na e-mailovú adresu info@rooflite.sk
 • telefonicky na čísle +420 721 950 704 medzi 9:00 – 17:00 hod

Náležitosti objednávky

 • Meno, fakturačná adresa, IČO, DIČ
 • dodacie meno a adresa v prípade, že sa líši od fakturačných údajov
 • telefón
 • kód, popis, množstvo a cena tovaru podľa platného cenníka
 • ďalšie údaje a špecifické podrobnosti objednávky

Záväznosť objednávky

Každý z vyššie uvedených spôsobov objednávky je záväzný. Elektronická objednávka je platná po dokončení objednávky po vyplnení všetkých nutných údajov. Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a prevzatím. Tovar je až do zaplatenia majetkom predávajúceho. Náklady na objednávku zodpovedajú bežným telekomunikačným poplatkom.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade so zákonmi Českej republiky, predovšetkým zákonom č. 101/2000 Sb. O ochrane osobných údajov. Všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu a nikdy nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimku predstavujú informácie potrebné pre bezproblémové doručenie tovaru. Tieto informácie sú v minimálnom rozsahu predané externému dopravcovi. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Prevádzkovateľ webových stránok je registrovaným spracovateľom osobných údajov podľa platnej právnej úpravy. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do troch dní od doručenia písomnej žiadosti vymazať všetky údaje o kupujúcom z databázy.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a doručiť na uvedenú adresu kupujúceho. Pri prevzatí zásielky od prepravcu dostane kupujúci s tovarom aj daňový doklad a dodací list. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • zmenila sa výrazným spôsobom predajná cena

V tomto prípade sa predávajúci zaväzuje, že bezodkladne (e-mailom alebo telefonicky) kontaktuje kupujúceho a dohovoria sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky…). Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného kupujúceho z databázy v prípade, že o to písomne požiada. Pokiaľ kupujúci za tovar zaplatil a skutočná cena je nižšia ako zaplatená, bude rozdiel týchto čiastok poukázaný späť na účet kupujúceho v najkratšom možnom termíne. V prípade, že skutočná cena tovaru je vyššia a kupujúci sa nerozhodol od zmluvy odstúpiť, bude kupujúcemu daný k úhrade rozdiel týchto čiastok.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci uzrozumený pri vypĺňaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
Ak sa zvýši cena tovaru oproti pôvodnej predajnej cene, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek úhrad. Spotrebiteľ má právo zrušiť odoslanú objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa zákona č. 40/1964 Sb. Občianskeho zákonníka, § 53, odstavec 7 . Toto právo nie je určené pre riešenie reklamácie tovaru. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne, musí prejav vôle o odstúpení od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru, a to písomnou formou na adresu predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný odovzdať predávajúcemu nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ je to možné, i v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom späť. Po prijatí vráteného tovaru predávajúci kupujúcemu vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Pri nesplnení uvedených podmienok môže predávajúci voči spotrebiteľovi uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. V prípade nedodržania lehoty pre odstúpenie od zmluvy je také odstúpenie od zmluvy neplatné a spotrebiteľovi tým nevznikajú žiadne práva na vrátenie tovaru. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • na poskytovanie služieb, pokiaľ s ich plnením bolo so súhlasom kupujúceho začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlemu skazeniu, opotrebeniu alebo zastaraniu
 • spočívajúcich v hre alebo lotérii

Pri prevzatí zásielky je kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, odporúčané skontrolovať stav zásielky (počet balíkov, porušenosť pásky, poškodenie škatule, a pod.) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu telefonicky oznámiť predávajúcemu. Ďalej odporúčame spísať s dopravcom zápis o škode. Pokiaľ odporúčané kroky spotrebiteľ pri dodaní chybnej zásielky učiní, výrazne tak prispeje k rýchlemu riešeniu reklamácie doručeného tovaru a jeho nového dodania. V opačnom prípade sa môže spotrebiteľ vystaviť situácii, kedy mu predávajúci preukáže, že tovar bol dodaný v poriadku. Tým však nemôže byť akokoľvek obmedzené právo spotrebiteľa uplatniť svoje práva plynúce z príslušnej kúpnej zmluvy. Pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, platí povinnosť skontrolovať stav zásielky podľa vyššie uvedeného postupu. V prípade prevzatia zásielky od dopravcu nemá tento kupujúci žiadne nároky na neskoršie reklamácie poškodenej zásielky voči predávajúcemu. Prevzatím zásielky je ďalšia reklamácia ohľadom poškodenia a neúplnosti zásielky riešená len s dopravcom. Pri platbe prevodom na účet a osobnom prevzatí môžete tovar vyzdvihnúť len pri predložení OP, v prípade vyzdvihnutia tovaru inou osobou než osobou uvedenou v objednávke je potrebné uviesť meno osoby v poznámke objednávky.

Dopravné podmienky

Dopravná firma zabezpečuje doručenie tovaru po celej SR. Tovar je doručený na druhý pracovný deň od expedície. Doručenie prebieha medzi 8. – 17. hodinou. O expedícii tovaru, rovnako ako o každej inej zmene stavu objednávky, je zákazník informovaný e-mailom. V deň doručenia bude klient kontaktovaný prostredníctvom sms alebo telefonicky priamo dopravnou firmou a môžu byť dohodnuté podrobnosti ohľadom doručenia zásielky, napríklad presná doba doručenia.

Doprava strešných okien je zadarmo po celej SR, pri nákupe nad 200 EUR. Objednávke s celkovou nižšou cenou než 200 EUR bude účtované dopravné, v závislosti od druhu dopravy. Cena dopravy je zobrazená spoločne so všetkými položkami objednávky.

Certifikácia

certifikácia rooflite

Ako predísť roseniu strešných okien

Strešné okná sa môžu rosiť, ak nastanú podmienky vhodné na kondenzáciu vzdušnej vlhkosti. V tomto texte nájdete jednoduché spôsoby, ako tomuto nežiaducemu javu predchádzať. Rozdiel teploty vzduchu vo vnútri miestnosti a teploty vnútorného skla strešných okien by mal byť čo najmenší. Vlhký vzduch kondenzuje iba na výrazne chladnejších plochách. Preto je dobré umiestniť vykurovacie telesá priamo pod strešné okná, aby teplý vzduch ohrieval studenú plochu okna...

Čítať viac

Doprava po celom slovensku ZADARMO
pri nákupe strešných okien nad 200€

doprava rooflite